بوش خبيث

بوش خبيث


اي بـوش ز ابلــيـس فــزوني امــروز          از آدمـيـت  هـم  بـــرونـــي  امـــروز


اي بلر ، اي رايـس ، اي بوش  خـبيـث         بشـنويـد از مـرد مسـلم  اين حديــث


بـــر  ســتمـگر ؛  دوزخ  و نــار سـقـر        حاصـل آيـد انـــدر آن عـالـم ثمــر


مـظهـر  ظلــم و  ستـم  انـدر زمـيــن          مثل هـر فـرعـون و شـدّاد لـعـيـــــن


نيستشان جز لعـن و نفرين در جهان          اين نگرديده است  درس ؛  بر ظالمان


كودك  و  پير و  جوان   و مرد و زن         كشـته ايد بهـر چـه در شهر و وطن ؟


از فلـسطيـن  و  عــراق ، افـغـانــيـان         جوي  خـون در شهـرها كـردي روان


بوش !  اندر رأس  شـيطـان بـوده اي         قـاتـل  بــي رحـم  انـسـان  بــوده اي


مي كشـيد هـر روز بي چـون و چـرا         عــده اي  از  مــــردم  بـيـچـــاره را


گـو چــه باشــد جــرم خلــق ناتوان         دسـت و پا در خـون زنـنـدي ناگـهان


خــون ايـنـان مـيـكـند بـنـيانــتـان          چــون خـدا خـوانـد سـوي ديــوا نتان


        دسـت حــق از آسـتـين آيــد بـه در          كــاخ واشنگتــن  شـود زيــر و زبــر        


 بوش!  مثل خــوك پســت و مفلــسي         نـزد شيــطان  رجـيم، خوب  مخـلصي


 خانم  رايس  هـم زشيـطان نيست كم          دسـت در دسـت خسان بگـذاشت هم


هـر خبيـثي  كه فشـرده دســت تـــو          ملت و ديـن خودش داده اسـت به تو


جمـلگي از يـك قمـاش و رشتـه انــد        بـا  نـبــي  بــذر عــداوت كـشتـه انـد


حاصـل آن بـذر فـاسـد گشتــه ايــن          بـــوش ســازد لانــه بيـن مسـلـميـن


مسـلميـن را مــي كشــد بي واهـمــه          مصــر بـا اردن ،  حجـــازش قـائـمـه


دور ايـــران همچـو افعـي حلقــه وار         جـوجــه شــيطانهـا نهــاده بــي شمـار


از بسيـجـي خــوف دارد بــوش دون         گـوئيـا سـيـلنـد كنـنـد كــن فيـكـون


چون بسـيجي شعـلـه خشـم خداست         معـتقـد بـر حـق و بـر روز جــزاسـت


مـي رود  بـي واهـمـه  بـر روي ميــن         تـو نـديدي  ايـن هنـر ، بــوش لـعـيـن


رستـم زال اســت هــر طفـل بسيــج            لشـــكر كـفـار  انــگـارنـــد هـيــــچ


مـي كننـد بـوش لعـيـن را دستــگيـر          لشـكـرش را  نيـز  بنـمـاينـد   اسيـــر


بـوش بشنـو ! گـور خـود بنـماي گـم          تـا كـه باقــي مانـده  از  تـو نيـش ودم


نيش و  دمت  را  ز بـن خواهـند كنـد          زآنـكه بـي شــرم و حـيـائي و چــرنـد


بوش دون گر يك بلر همراه تـوسـت          ايـن دغـل باشـد شمــا  را از نخـسـت


جمـلـه   افـعــال تو خنـده آور اسـت         اين خيـال و خـواب تـو خود باطل است


هيچ فكرت چون در اين دنيا ي نيست           نمره ات شيطان يقيناً داده است بيست


 


                       شعر از شيخ حسين ميرزائي

/ 1 نظر / 29 بازدید
سمن

سلام شعر اصلاح شد شما هم از وب من آن را بگيرييد و اصلاح نماييد