ثواب صلوات فرستادن

رسول خدا (ص) فرمود : در معراج ،ملكي را ديدم كه هزار هزار دست دارد ( يعني يك ميليون ) و هر دستي هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتي هزار هزار بند دارد . آن ملك گفت : من حساب دانه هاي قطرات باران را مي دانم كه چند تا در صحرا و چند تا در دريا مي بارد . تعداد قطرات باران را از ابتداي خلقت تا حال را مي دانم ، ولي حسابي است كه من از محاسبه آن عاجزم . رسول خدا فرمود : چيست ؟ عرض كرد : هر گاه جماعتي از امت تو با هم باشند و با هم بر تو صلوات بفرستند ، من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم .

/ 0 نظر / 21 بازدید