تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته ، خوشبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد وقدرت ارزش نیست
جواب هم صدایی ها، پلیس ضد شورش نیست
نه بمب هسته ای داره ، نه بمب افکن نه خمپاره
دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره
همه آزاد آزادن ، همه بی درد بی دردن

تو روزنامه نمی خونی نهنگ ها خودکشی کردن
جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و طاغوت
جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی
لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه
اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه
تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه است
تمام جنگ های دنیا شدن مشمول آتش بس
کسی آغای عالم نیست، برابر با همن مردم
دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم
بدون مرز و محدوده ،وطن یعنی همه دنیا
تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا

 قلب