یادمان باشد...

                         اگر شاخه گلی را چیدیم

                                      وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم

       پرپروانه شکستن ، هنر انسان نیست

                                    گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

 

یادمان باشد ، سر سجاده عشق جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

 

 یادمان باشد ، اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق زهر بی سر و پایی      نکنیم