بر و بو کن زمین کربلا را

کز آنجا بشنوی بوی خدا را

مگر ای کربلا خاک بهشتی

که خاکی مشک بو عنبر سرشتی

اگر خاکی به معجز کیمیایی

بهشتی کعبه ای عرش خدایی

اگر خاک تو را دستی ببیزد

به جای خاک اشک و خون بریزد

اگر بستند بر اهل حرم آب

تو را اشک یتیمان کرد سیراب

نه از ‌آب فرات است این غم تو

که گرید آسمان زین ماتم تو

تو را دیگر چه حاجت بر فرات است

که پیش چشم ما صد دجله مات است

چه زیورها که زیب سینه ی توست

چه گوهرها که در گنجینه ی توست

یکی یاقوت خون حلق اصغر

یکی نافه ز مشکین موی اکبر

کنار بیرق سبزی نگون سار

فتاده دست عباس علمدار

درخشد چون ثریا در دل شب

چو مروارید غلطان اشک زینب

تن پاکی که در خاکت نهان است

عزیزش دار کو آ‌رام جان است

کتاب وحی شمع خانه ی او

پیمبرها به جان پروانه ی او

کتاب اعظم و آیات رحمت

جهان عشق و دنیای فضیلت

از آن روزی که او شد کربلایی

نهان شد در تو اوصاف خدایی