پس از شنیدن نام رسول خدا (ص)

      در ابتدای تدریس و موعظه و پس از حمد و ثنای خدا .

    هنگام سواربر مرکب بگویید :«بسم الله و الله اکبر وصل علی محمد وآله خیر البشر »

    هنگام وضو گرفتن .

     هنگام عبور از کنار مساجد ، ورود به مساجد ، و خروج از مساجد .

     قبل از اشتغال به ذکر جمعی و فردی .

      در ابتدای مکاتبات و مراسلات ، آغاز و پایان غذا خوردن .

      در خطبه نکاح ، بعد از حمد و ثنای خدا .

      نزدیک قبر رسول خدا (ص).

  بعد از فراقت از سعی صفا و مروه ، در مشعرالحرام .

  در راه حج وقتی به بلندی برود تکبیر بگوید و چون رو به نشیب آرد ، صلوات بفرستد .

  بین قبر رسول خدا (ص) و منبر آن حضرت .

  هنگام وزیدن باد و ذبح کردن حیوانات .

  هنگام داخل شدن در بازار .

  هنگام تعجب کردن

  هنگام اراده کاری .

 پیش از دعا کردن و بعد از ختم آن .

  پس از عطسه .

  هنگام استشمام بوی خوش ، بوییدن گل ها ، به ویژه گل محمدی .

   آخر نماز های یومیه چهارده صلوات به معصومین وهفت صلوات به اولیای خدا .

نظر بدین ....