گويند : مردي پيش يكي از خلفاء‌ آمد و گفت : هنري دارم كه نمايش آن باعث حيرت و شگفتي است ، خليفه از او خواست تا هنر خود را نمايش دهد . آن مرد مقداري سوزن در كف يك دست گرفته و با دست ديگر يكي از آنها را از مسافت چند متري به ديوار نشست ، سپس سوزن ديگري را از پهلو به طرف ديوار رها كرد و نوك آن در سوراخ اولي فرو رفت . آنگاه چند سوزن ديگر پرتاب كرد و هر يك به سوراخ سوزن ديگري قرار گرفت . خليفه از هنر نمايش او تعجب كرد وگفت : يكصد دينار به وي جايزه بدهند و يكصد ضربه شلاق هم به وي بزنند ، آن مرد به وحشت افتاد و گفت : شلاق  براي چه ؟ مگر چه گناهي مرتكب شده ام ؟ خليفه گفت : صد دينار براي پاداش هنر نمائي تو و صد شلاق هم براي اينكه وقت ما و عمر خود را براي چيزي كه سودي به جامعه نمي رساند ضايع ساخته اي .

                                              سال نو مبارک