گويند : پسري قصد ازدواج داشت . پدرش گفت : بدان كه ازدواج سه مرحله دارد . مرحله اول ماه عسل است كه در آن تو صحبت مي كني و زنت گوش مي دهد . مرحله دوم او صحبت مي كند و تو گوش مي كني ، اما مرحله سوم كه خطرناكترين مراحل است و ‌آن موقع است كه هر دو بلند بلند داد مي كشيد و همسايه گوش میكند !!