گفتا كه ترا مايه نازم شب و روز                گفتم كه چنين بود نيازم شب و روز

 

گفتا كه ترا به شب بود ذكر و نماز            گفتم كه تويي ذكر و نمازم شب و روز

 

گفتا كه نمازت به چه جانب باشد               گفتم كه تويي ذكر و نمازم شب و روز

 

گفتا كه ترا محرم راز دل كيست                گفتم كه غمت محرم رازم شب و روز

 

گفتا كه به عشق جان و دل بايد باخت       گفتم كه حريف پاكبازم شب و روز

 

گفتا كه به كار ما شدي " بنده" فنا           گفتم كه بدين شيب و فرازم شب و روز