بيـا جـانا كه جانـان خواهد آمد                     اميـر شـاه خوبـان خـواهد آمد

              بر اين دنياي ظلماني سر انجام                    شهي چون ماه تابان خواهد آمد

              گـرفـتاران ،  پـريشانان بيـائيد                     كه شـاه غمـگسـاران خـواهد آمد

              الا اي بـي پـناهـان نالـه تـا كي                     پـنـاه بـي پـنـاهـان خــواهـد آمـد

             بـگو از ما بـه جمـع مسـتمندان                      كه شاه مفضل و احسان خواهد آمد

            بشارت بادت اي شيعه كه مهدي                     بقـربانـش سـرو جـان خـواهـد آمـد