مجوسيان به تمام پيامبران كفر ورزيدند و تمامي پيامبراني را كه براي هدايت آنها فرستاده مي شد ، به قتل  مي رساندند . تنها كيخسرو پادشاه مجوسيان سيصد پيامبر را به قتل رساند .

مجوسيان فرزندانشان را ختنه نمي كردند تا سنت دين ابراهيمي را زير پاي بگذارند .

مجوسيان مردگان خود را غسل نمي دادند و در كفن نمي گذاشتند ، آنها را در بيابنها رها مي كردند يا داخل تابوتي سنگي مي گذاشتند .

مجوسيان نكاح با مادر و خواهر و دختر را جايز مي دانستند و خانه خدا را بيت الشيطان مي ناميدند . آنها پادشاهي داشتند كه اين سنت زشت را در بين آنان آزاد ساخت .

مجوسيان صاحب كتاب و پيامبر بودند كه بعد از اين اعمال زشتشان خداوند كتاب آسماني را از ميان آنان خارج ساخت و مجوسيان كساني هستند كه بي حساب وارد دوزخ مي شوند .

پيامبري به نام زردشت براي آنان فرستاده شد ، اما آنها او را از شهر بيرون كردند تا آنكه طعمه درندگان شد . مجوسيان پيامبري داشتند كه كتابي به نام جاماسب داشت ، آنها پيامبر را به قتل رساندند و كتابش را به آتش كشيدند .