اي خدا ي مهربون   

      اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

       
  بي تو از دست رفته ام بي تو
                     
                 بي تو ساز شكسته ام بي تو 

  
                بي تو ازپشت اين دريچه سبز 

                   افق زرد خسته ام بي تو 

                   بي تو در خليج چشمانت 

                   ني در گل نشسته ام بي تو 

                 بي تو در فصل زعفراني عمر 

                بي تو ، بي تو ، شكسته ام بي تو