عزیزم غصه نخور زندگی با ماست

اگه باختی امروز و، فردا که برجاست

توی این شب سیاه مه گرفته

نگاه کن خورشیدی از اون دورا پیداست

عزیزم دنیا همین جور نمی مونه

یه روز آخر میشکنه این خواب زمونه

عزیزم شب همیشه شب نمی مونه

صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه

عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز

هر جا مشکل باشه آسون میشه یک روز