دل اگه دل باشه یه قرص ماهه

دل اگه دل باشه یه سینه نوره

عشق اگه عشق باشه گل بهشته

شعر دل و عشق و خدا نوشته

 

دلم و خونه تکونی می کنم

با ستاره هم زبونی می کنم

دل اگه عاشق باشه پیر نمیشه

مثل عاشقا جوونی می کنم

 

حالا دیگه ای عشق منو نگاه کن

دل من و نشکن برام دعا کن

دل رو میگن تموم سرنوشته

عشق و میگن یه نیمه بهشته

 

عشق اگه عشقه به دادت می رسه

دل اگه دل باشه دلگیر نمیشه

مثل ماهی مثل دریا مثل رود

دیگه از خوردن آب سیر نمیشه

دوستت           دارم

A