وقتـــــای بـــی تـــابی

دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود

بوش خبيث

بوش خبيث


اي بـوش ز ابلــيـس فــزوني امــروز          از آدمـيـت  هـم  بـــرونـــي  امـــروز


اي بلر ، اي رايـس ، اي بوش  خـبيـث         بشـنويـد از مـرد مسـلم  اين حديــث


بـــر  ســتمـگر ؛  دوزخ  و نــار سـقـر        حاصـل آيـد انـــدر آن عـالـم ثمــر


مـظهـر  ظلــم و  ستـم  انـدر زمـيــن          مثل هـر فـرعـون و شـدّاد لـعـيـــــن


نيستشان جز لعـن و نفرين در جهان          اين نگرديده است  درس ؛  بر ظالمان


كودك  و  پير و  جوان   و مرد و زن         كشـته ايد بهـر چـه در شهر و وطن ؟


از فلـسطيـن  و  عــراق ، افـغـانــيـان         جوي  خـون در شهـرها كـردي روان


بوش !  اندر رأس  شـيطـان بـوده اي         قـاتـل  بــي رحـم  انـسـان  بــوده اي


مي كشـيد هـر روز بي چـون و چـرا         عــده اي  از  مــــردم  بـيـچـــاره را


گـو چــه باشــد جــرم خلــق ناتوان         دسـت و پا در خـون زنـنـدي ناگـهان


خــون ايـنـان مـيـكـند بـنـيانــتـان          چــون خـدا خـوانـد سـوي ديــوا نتان


        دسـت حــق از آسـتـين آيــد بـه در          كــاخ واشنگتــن  شـود زيــر و زبــر        


 بوش!  مثل خــوك پســت و مفلــسي         نـزد شيــطان  رجـيم، خوب  مخـلصي


 خانم  رايس  هـم زشيـطان نيست كم          دسـت در دسـت خسان بگـذاشت هم


هـر خبيـثي  كه فشـرده دســت تـــو          ملت و ديـن خودش داده اسـت به تو


جمـلگي از يـك قمـاش و رشتـه انــد        بـا  نـبــي  بــذر عــداوت كـشتـه انـد


حاصـل آن بـذر فـاسـد گشتــه ايــن          بـــوش ســازد لانــه بيـن مسـلـميـن


مسـلميـن را مــي كشــد بي واهـمــه          مصــر بـا اردن ،  حجـــازش قـائـمـه


دور ايـــران همچـو افعـي حلقــه وار         جـوجــه شــيطانهـا نهــاده بــي شمـار


از بسيـجـي خــوف دارد بــوش دون         گـوئيـا سـيـلنـد كنـنـد كــن فيـكـون


چون بسـيجي شعـلـه خشـم خداست         معـتقـد بـر حـق و بـر روز جــزاسـت


مـي رود  بـي واهـمـه  بـر روي ميــن         تـو نـديدي  ايـن هنـر ، بــوش لـعـيـن


رستـم زال اســت هــر طفـل بسيــج            لشـــكر كـفـار  انــگـارنـــد هـيــــچ


مـي كننـد بـوش لعـيـن را دستــگيـر          لشـكـرش را  نيـز  بنـمـاينـد   اسيـــر


بـوش بشنـو ! گـور خـود بنـماي گـم          تـا كـه باقــي مانـده  از  تـو نيـش ودم


نيش و  دمت  را  ز بـن خواهـند كنـد          زآنـكه بـي شــرم و حـيـائي و چــرنـد


بوش دون گر يك بلر همراه تـوسـت          ايـن دغـل باشـد شمــا  را از نخـسـت


جمـلـه   افـعــال تو خنـده آور اسـت         اين خيـال و خـواب تـو خود باطل است


هيچ فكرت چون در اين دنيا ي نيست           نمره ات شيطان يقيناً داده است بيست


 


                       شعر از شيخ حسين ميرزائي

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ ] [ ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


از همه جا اگر مايوس شديد پناهي بس بزرگ در خراسان داريم

با وجود عناياتي كه حضرت رضا (ع) به زوار خود دارد ، زوار بايد قدر منزلت خود را بدانند و گامي از دايره ادب و انسانيت بيرون ننهند .

داستان زير هشداري براي زوار است ؛

مرحوم مروّج در كتاب كرامات رضّويه مي نويسد :

تاجري اهل تهران به عنوان زيارت به مشهد مقدس مشرف شد ، وقتي كه او در مسافرت بود ، يكي از دوستانش در تهران او را در خواب ديد كه آن آقا به حرم مشرف شد ، در حالي كه امام روي ضريح نشسته بود . او پيش روي ايشان ايستاد و حربه اي به سوي امام پرتاب كرد به طوري كه امام خيلي ناراحت شد . باز به طرف ديگر ضريح رفت و همين عمل را مرتكب شد . مرتبه سوم به طرف پشت سر مبارك رفت و حربه اي به سوي ايشان پرانيد كه بر اثر اصابت آن به امام بزرگوار به پشت افتاد من وحشت زده از خوب بيدار شدم و با خود گفتم كه اين چه خوابي بود ؛

بالاخره رفيقش از سفر برگشت در ملاقات با او پرسيد : براي چه رفته بودي ؟‌جواب داد : براي زيارت .

گمان مي كرد كه در خلال سخنانش تعبير خوابش را خواهد فهميد . چون از سخنانش چيزي نفهميد ، خواب خود را براي او نقل كرد . آن مرد گريان گفت :‌حقيقت اين است كه وقتي در حرم مشرف بودم ، زني را پيش روي آن حضرت ديدم كه دستش را روي ضريح مطّهر گذاشته بود ، خوشم آمده دستم را روي دستش گذاشتم به طرف ديگر رفت ، من هم رفتم باز همين عمل را مرتكب شدم تا به طرف پشت سر رفتم ، دستش را كه به ضريح گذاشته بود با دست خود لمس كردم .

البته به خدا پناه بايد برد از چنين گستاخي !     در پايان مي گويد : پرسيدم :‌اهل كجايي ؟ گفت : تهران ، ما با هم از سفر برگشتيم .                                 

                                                             منبع : 53 داستان از كرامات حضرت رضا ( ع)‌- نويسنده : موسي خسروي

          

           اي شـه توس كه سرچشمـه الطاف خدايـي                                    جـان ما بـاد فـدايـت كه ولـي نعـمـت مـايـي

           مـيـوه بـاغ رسـالــت شـــه  اقــليـم ولايــت                                   بحر موّاج علوم و كرم و لطف و رضايي

          ما ضعيفيم و پناهـنده بـديـن حصـن ولايـت                                    رحمتي كن به ضعيفان كه معين الضعفايي

          ما گداييم وتوسلطان چه شود كزره احسان                                     نـظـر لطـف و عنـات  فكـني سـوي گـدايـي

          زد بـه نـام تـو خـدا سكـه تسلـيم و رضـارا                                     كه تو شايسته اين سكـه تسـليـم و رضـايــي

         گـره از كـار فـرو بـسته مـا كـس نـگشـايـد                                      تو مگـر عـقـده ز دلـهـاي پريـشان بگشايـي

         كوته ازدامنت اي شه منما دست (رسا ) را                                     كه تواش ضامن و فريـاد رس روز جزايـي

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ ] [ ۱:٠٤ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


مهدي جان ! اي عزيز !....

مهدي جان ! اي عزيز ! به ما و كسانمان سختي رسيده و سرمايه اندك آورده ايم ، پس پيمانه ما را كامل گردان و به ما صدقه و بخشش ده ، بيا بر ما نظري ، و دستي به سر ما كشيده كاملمان كن .

اي عزيز ! اي خورشيد رخ كشيده در پس ابر ، اي سفر كرده هجران گزيده ، تا كي تو همچنان در غيبت و ما اين چنين در هجران ؟ جهان جهاني نثار قدومت باد . آيا هجران امروز ما به فرداي وصال تو نمي رسد ؟

اي عزيز ! اي پيشواي محرومان ، اي دادخواه مظلومان ، اي فرياد رس درماندگان ، اي آخرين اميد ، ديدگان جستجو گر ما بر دروازه هر سحر قامت تو را منتظر است . آيا مي شود كه شام تار هجران ما به صبح روشن وصالت مبدل شود ؟.

اي عزيز ! رايت رسول خدا در دست ، اي آخرين رسالت پيغمبران بر دوش ، اي شمشير علي بر كف ، و اي عصاي موسي در دست ، اي خاتم سليمان در انگشت ، بر ما چه سخت است كه همگان را ببينيم و تو را نبينيم

اي عزيز ! اي كمال موسي را وارث ، اي شكوه عيسي را واجد ، اي صبر ايوب را صاحب ، چه دشوار است كه سخنان همه به گوشمان رسد و صداي دلنشين تو را نشنويم .

اي عزيز ! اي زاده ياسين و طه ، اي فرزند صراط مستقيم ، اي تسلي بخش زهراي اطهر ، رخ بنماو با يك نگاه اين شب بي جور را به صبح پيروزي مبدل نما و با هزاران تاسف مي دانيم كه غيبت تو از ماست .

     

    

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢۳ ] [ ٧:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


مناجات

                           

گفتا كه ترا مايه نازم شب و روز                گفتم كه چنين بود نيازم شب و روز

 

گفتا كه ترا به شب بود ذكر و نماز            گفتم كه تويي ذكر و نمازم شب و روز

 

گفتا كه نمازت به چه جانب باشد               گفتم كه تويي ذكر و نمازم شب و روز

 

گفتا كه ترا محرم راز دل كيست                گفتم كه غمت محرم رازم شب و روز

 

گفتا كه به عشق جان و دل بايد باخت       گفتم كه حريف پاكبازم شب و روز

 

گفتا كه به كار ما شدي " بنده" فنا           گفتم كه بدين شيب و فرازم شب و روز

                           

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢٢ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


بيا مهدي (عج)

              بيـا جـانا كه جانـان خواهد آمد                     اميـر شـاه خوبـان خـواهد آمد

              بر اين دنياي ظلماني سر انجام                    شهي چون ماه تابان خواهد آمد

              گـرفـتاران ،  پـريشانان بيـائيد                     كه شـاه غمـگسـاران خـواهد آمد

              الا اي بـي پـناهـان نالـه تـا كي                     پـنـاه بـي پـنـاهـان خــواهـد آمـد

             بـگو از ما بـه جمـع مسـتمندان                      كه شاه مفضل و احسان خواهد آمد

            بشارت بادت اي شيعه كه مهدي                     بقـربانـش سـرو جـان خـواهـد آمـد

 

 

 

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


۲۲بهمن

فردا روز بزرگيست همه با هم در راهپيمايي ۲۲بهمن شركت خواهيم كرد تا مشتي بر دهن دشمنانمان زده باشيم و ناكامشان كنيم .

روز۲۲ بهمن مبارك باد          

                             

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ ] [ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


پيامبران مجوسيان

                                           

مجوسيان به تمام پيامبران كفر ورزيدند و تمامي پيامبراني را كه براي هدايت آنها فرستاده مي شد ، به قتل  مي رساندند . تنها كيخسرو پادشاه مجوسيان سيصد پيامبر را به قتل رساند .

مجوسيان فرزندانشان را ختنه نمي كردند تا سنت دين ابراهيمي را زير پاي بگذارند .

مجوسيان مردگان خود را غسل نمي دادند و در كفن نمي گذاشتند ، آنها را در بيابنها رها مي كردند يا داخل تابوتي سنگي مي گذاشتند .

مجوسيان نكاح با مادر و خواهر و دختر را جايز مي دانستند و خانه خدا را بيت الشيطان مي ناميدند . آنها پادشاهي داشتند كه اين سنت زشت را در بين آنان آزاد ساخت .

مجوسيان صاحب كتاب و پيامبر بودند كه بعد از اين اعمال زشتشان خداوند كتاب آسماني را از ميان آنان خارج ساخت و مجوسيان كساني هستند كه بي حساب وارد دوزخ مي شوند .

پيامبري به نام زردشت براي آنان فرستاده شد ، اما آنها او را از شهر بيرون كردند تا آنكه طعمه درندگان شد . مجوسيان پيامبري داشتند كه كتابي به نام جاماسب داشت ، آنها پيامبر را به قتل رساندند و كتابش را به آتش كشيدند . 

      

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱٩ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


 

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱۸ ] [ ۸:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


فوايد دعا براي فرج

                      فوايد دعا براي فرج حضرت مهدي (عليه السلام )

1-      مايه ناراحتي شيطان لعين است .

2-      مايه استجابت دعا مي شود .

3-      باعث نجات يافتن از فتنه هاي آخر الزمان است .

4-      باعث آمرزش گناهان است .

5-      شفاعت آن حضرت در قيامت شامل حال او مي گردد .

6-      نشانه انتظار است .

7-      فرج مولاي ما حضرت صاحب الزمان زودتر واقع مي شود .

8-      باعث طولاني شدن عمر است .

9-      هنگام مرگ به او مژده مي رسد و با او به نرمي رفتار مي شود .

10-  باعث زياد شدن اشراف نور امام در دل او مي شود .

11-  محبوبترين افراد نزد خداوند خواهد بود .

12-  كردار بد به كردار نيك مبدل مي شود .

13-  دعاي امير المومنان در حق او در روز قيامت است .

14-  بي حساب داخل بهشت مي گردد .

15-  فرشتگان براي او طلب آمرزش مي كنند .

16-  در امان است از تشنگي روز قيامت .

17-   اين دعا در عالم برزخ و قيامت مونس مهرباني خواهد بود .

18-   باعث دوري غصه ها مي شود .

19-  اين دعا خوشايند ترين اعمال نزد خداونداست .

20-  در روز قيامت هديه هاي ويژه اي ديافت مي كند .

21-  سبب كامل شدن دين است .

22-  ثواب كسي را دارد كه زير پرچم حضرت مهدي شهيد شده است .

23-  با ائمه اطهار محشور مي شود .

24-  نائل شدن به بالاترين درجات شهدا در روز قيامت .

25-  رستگاري به شفاعت حضرت فاطمه زهرا را دارد .  منبع : گنجهاي معنوي

              

      يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه 

                                                                           

                              

 

 

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ ] [ ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


بي تو


            
     اي خدا ي مهربون   

      اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

       
  بي تو از دست رفته ام بي تو
                     
                 بي تو ساز شكسته ام بي تو 

  
                بي تو ازپشت اين دريچه سبز 

                   افق زرد خسته ام بي تو 

                   بي تو در خليج چشمانت 

                   ني در گل نشسته ام بي تو 

                 بي تو در فصل زعفراني عمر 

                بي تو ، بي تو ، شكسته ام بي تو

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ ] [ ۳:۱۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


داستان جالبیه بخونش

 عابدي در ميان بني اسرائيل زندگي مي كرد كه به دنيا و مردم پشت كرده بود . روزي ابليس سپاهيانش را فراخواند واز آنها خواست تا به هر شكلي در او نفوذ كنند  . يكي از افراد ابليس پيشنهاد كرد تا از راه زنان  در او نفوذ كنند و ديگري شراب را پيشنهاد داد ، اما هيچ كدام مورد قبول ابليس واقع نشد ،چون مي دانست عابد از همه اين راهها سربلند بيرون مي آيد . تا اينكه يكي از شيطان ها پيشنهاد كرد تا از راه نيكوكاري و احسان در او نفوذ كنند . شيطان آن را پذيرفت . آن شيطان را نزد عابد فرستادند ، شيطان با عابد مشغول عبادت شد و مدتي گذشت مرد عابد كه خستگي ناپذيري و عبادت زياد او را ديد ، اعمال و عبادتش را كوچك ديد . عابد راز شب زنده داري ها و عبادات او را از او پرسيد . شيطان گفت : من مرتكب گناهي شدم و سپس توبه كردم و  از آن روز به بعد به چنين درجه اي رسيدم . عابد از او خواست تا همان گناه را به او ياد بدهد و بعد توبه كند . شيطان او را به خانه زني تن فروش برد و از او خواست تا با دو درهمي كه دارد از او كام جويي كند .

مرد عابد به نزد زن رفت ، زن با ديدن مرد عابد متعجب گفت : « تا به حال كسي مثل تو را نزد خود نديدم . بنده خدا بدان كه ترك گناه آسان تر از توبه است و معلوم نيست توبه هر كس پذيرفته شود . حتما شيطاني تو را وسوسه كرده ، از همان راهي كه آمده اي برگرد » .

عابد به خود آمد و از منزل خارج شد . فرداي آن روز بر در خانه عابد اين جمله ها به چشم مي خورد ،

در تشيع جنازه آن زن خود فروش حاضر شويد كه او اهل بهشت است .

و هنگامي كه چند وقت بعد آن زن فوت كرد ، به امر خداوند موسي بن عمران بر جنازه آن زن نماز خواند و گفت : « اين زن به خاطر اينكه يكي از بندگان خدا را از گناه باز داشته مستحق بهشت شده است »    نظر يادتون نره ؟

    

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ ] [ ٤:۳۳ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


عاقبت جهنمی شدن یک عابد

عابدي به نام برصيصا در ميان بني اسرائيل زندگي مي كرد ، او بيماران بسياري را مداوا مي كرد و بيماران رواني بسيار را به زندگي عادي برگردانده بود ، روزي چند برادر ، خواهر ديوانه خود را نزد او آوردند تا آن را مداوا كند . زيبايي دختر باعث شد كه برصيصا وسوسه شود و با او در آميزد .( اين بيماران رواني مي بايست چند ماه نزد اين عابد بمانند ) مدتي بعد آثار بارداري در دختر نمايان شد و عابد دختر را به قتل رساند و در گوشه اي دفن كرد . شيطان در اين لحظه خود را به برادران دختر رساند و ماجرا را براي آنها گفت . برادران و پادشاه آن شهر نزد عابد آمدند و از او پاسخ خواستند . برصيصا به گناه خود نزد همه آنان اعتراف كرد ، تصميم بر اين شد تا او را به دار بياويزند . در اين لحظه شيطان به سراغ برصيصا آمد و گفت : اگر مي خواهي نجات يابي ، در برابر من سجده كن و كافر شو . عابد كه دستانش بسته بود گفت : چگونه با دستاني بسته اين كار را انجام دهم . شيطان گفت : تنها اشاره تو كافي است . و كمي بعد از اينكه برصيصا در برابر شيطان سجده كرد ، در ميان هلهله مردم به دار آويخته شد . ( حكايت شيطان كه به انسان گفت : كافر شو و چون وي كافر شد ، گفت : من از تو بيزارم ، زيرا من از خداوند ، پروردگار جهانيان مي ترسم و فرجام هر دوشان آن است كه در آتش جاويد بمانند و سزاي ستمگران  اين است )               سوره حشر     آيه 17-16

يك عابد مستجاب دعوه اينجور شد واي به حال ماها ....   فقط توكل به خداي مقتدر و دانا داشته باشي هيچ وقت گول شيطون و نمي خوري            صلوات هم يادت نره همين جور نظر  !!!!!!

   

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ ] [ ۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


از جمله حكمت ها و پندهاي لقمان به فرزندش ناتان :

                                  

1-    فرزندم ،از روزي كه متولد مي شوي ،پشت به دنيا و رو به آخرت داشته باش . خانه اي كه تو خود به سوي آن حركت مي كني بسيار نزديك تر است از خانه اي كه از آن دور مي شوي .

2-     پا به پاي دانشمندان در مجالس بنشين و هرگز با آنها جدال نكن ، از دنيا آنقدر بهره بجوي كه محتاج كسي نباشي . تا آن حد به روزه داري مشغول باش كه شهواتت به كنترل تو در آيد .

3-   دنيا دريايي عميق است ، پس فرزندم كشتي خود را از ايمان بنا ساز و بادبان آن را توكل بر خدا قرار بده و توشه راهت را تقواي الهي قرار بده كه بسياري در اين دريا غرق گشته اند .

4-  فرزندم آن طور از خداوند ترس در دل داشته باش كه اگر در صحنه محشر با حسنه تمام و توشه اي پر حاضر شوي ، باز به خود مطمئن نباشي و آن قدر به خداوند اميد داشته باش كه اگر با گناه تمامي جن و انس در قيامت حاضر شدي ، بازهم اميد به بخشش پروردگارت داشته باش .

5-    اگر در كودكي تربيت شدي ، نفع ان را در بزرگي خواهي ديد .

6-    به دنيا وابسته نباش ، چرا كه آن پست ترين خلق شده خداست .

7-    فرزندم سلاح تو در برابر دشمن ، مدارا كردن و اعلام رضايت اوست و هيچگاه نغمه جدايي را به گوش آن نرساني .

8-    هيچ باري سنگين تر و سخت تر از همسايه بد نيست . هيچ تلخي و رنجي بدتر از فقر و تنگدستي نيست .

9-    هزار دوست براي خود برگزين اما از يك دشمن بپرهيز . هزار دوست كم است و يك دشمن زياد .

10-  فرزندم اگر نسبت به مرگ در دل ترديدي داري ، پس خواب را بر خود حرام گردان و اگر نسبت به برانگيخته شدن در قيامت ترديدي داري ، پس هوشمندي را از خود دور كن كه اگر تو درباره اين مسائل فكر كني ، اختيار از دست تو خارج مي شود ، زيرا كه خواب نوعي مرگ است و بيداري بعد از آن نشانه برانگيخته شدن ، آن قدر نزديك مشو كه باعث دوريت شود و آن قدر دور نشو كه خوار شمرده شوي .

11-  نادان را هيچ وقت پيام رسان خود قرار مده .

12-  هر گاه در ادامه راهي به شك و دودلي رسيدي ،لحظه اي تامل كن و با ديگران مشورت كن .

13-  نماز را در وقت خويش بخوان زيرا كه آن ديني است بر گردن تو .

14-  بيشتر سكوت كن ، كه سكوت از دروازه هاي حكمت است .

15-  فرزندم ، مردم قبل از تو صاحب فرزندان زيادي شدند ، اما هيچ كدام از آنها برايشان باقي نماند . بدان كه تو تنها بنده اي اجير هستي كه در ازاي عمل شايسته ات مزد مي گيري ، پس كارت را به نحو كامل به پايان برسان تا مستحق اجري كامل شوي .

16-  بدان كه فرداي قيامت ، در مورد چند چيز مواخذه خواهي شد . جوانيت ، كه در چه راهي به كار بستي ، عمرت كه چگونه آن را فنا ساختي . ثروتت كه از چه راهي به دست آوردي و در چه راهي صرف كردي .

17-  اگر مورد ضرب و شتم حكيمي واقع شدي ، بهتر از آن است كه جاهلي تو را نوازش كند .

18-  چهار حكمت را به خاطر بسپار فرزندم ، كشتي را محكم بساز كه دريايي عميق و طوفاني در پيش رو داري . باري اندك براي خود بردار ، چرا كه عقوبات سختي در پيش داري . توشه كافي همراه خود داشته باش ، چرا كه مسيرت طولاني است . در عمل خويش اخلاص كامل داشته باش چرا كه منتقدي دانا و بصير بر كارهاي تو ناظر است .

19-  اي پسرك من ! به خدا شرك مياور كه به راستي شرك ستمي بزرگ است .

20-  اگر عمل تو هموزن دانه خردلي باشد و در زير تخته سنگي يا در دل آسمان ها يا در اعماق زمين باشد ، خدا آن را مي آورد كه خدا بس دقيق و آگاه است .

21-  در راه رفتن خود ميانه رو باش و صدايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است .

  شخصي به لقمان رسيد و گفت : تو چقدر زشت رويي ! لقمان گفت : تو بر من عيب نمي گيري بر آن كس كه مرا   آفريده است ، عيب جويي مي كني !.

        

 

 

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ ] [ ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


شوق نياز

بارالها !

چشمان پر ز شوقم را به پنجره اميد تو دوخته ام ، و دستانم را مانند كبوتري به سوي آشيانه اش به پرواز در مي آورم هر صبحگاه .        و تويي معبود من !

آري چه زيباست در وصف تو گفتن ها در وصف كرمت اي مهربانترين مهربانان !

كلماتم را از كتاب نور و عرفان معني مي دهم و نيازم را از سجاده اي كه هر روز پهن است مي خواهم . وتويي غفور و رحيم . . . !    خواننده عزیز خواهشاْ نظر یادت نره

  

  

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱٠ ] [ ٧:٤۳ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


صلوات كليد حل مشكلات

                                     

                                       

                                                  «  فقير و ثروتمند »

فقيري كه محتاج و صاحب عيال بود‌، به طلب رزق و روزي از خانه بيرون آمد. نمي دانست كجا برود . اتفاقا گذرش به مسجدي افتاد كه واعظي بالاي منبر بود و مجلس را گرم كرده بود و مردم را تشويق و ترغيب به صلوات مي كرد . آن مرد فقير همان جا ايستاد و گوش به حرف واعظ مي داد كه مي گفت : در فرستادن صلوات كوتاهي نكنيد ، زيرا اگر ثروتمند بر آن حضرت صلوات بفرستد خداوند متعال در مالش بركت مي دهد و اگر فقير صلوات بفرستد خدا از آسمان روزي او را مي فرستد . آن فقير از آن مجلس بيرون آمد و همين طور كه راه مي رفت مشغول فرستادن صلوات شد و مي گفت :« اللهم صل علي محمد و آل محمد » . سه روز ازاين ماجرا گذشت و او صلوات مي فرستاد تا گذرش به يك خرابه اي افتاد . پايش به سنگي گير كرد . آن سنگ را بلند كرد ، ديد زيرش سبو و خمره اي پر از طلاست . با خودش گفت وعده روزي من از آسمان بايد بيايد ، من روزي زمين را نمي خواهم . سنگ را روي خمره گذاشت و به خانه آمد و قصه را براي همسرش تعريف كرد .

مرد فقير همسايه اي داشت كه يهودي بود، از قضا ، زماني كه داستان را براي همسرش تعريف مي كرد آن مرد يهودي بالاي بام خانه گوش مي داد. و  فوري از بام خانه پايين آمده و سراسيمه به خرابه رفت و آن سبو و خمره را برداشت و به خانه آورد . وقتي سر آن را برداشت ديد كه پر از مارو عقرب است . به خانواده اش گفت : اين همسايه مسلمان ما ، دشمن ماست . وقتي كه من بالاي بام بودم فهميد و اين حرف را زده كه من به طمع بيفتم و آن خمره و سبو را بردارم و به خانه آورم و در خمره را باز كنم و مارو عقرب مارا بگزند و نيش بزنند . حالا كه اين طور شد من خمره را بالاي بام مي برم و از روزنه به خانه اش و روي سرشان مي ريزم تا هلاك شوند . حالا كه ضرر را براي ما مي خواستند سر خودشان بيايد .

او آمد بالاي بام ، ديد كه مرد فقير با زنش در حال مجادله و سروصدا هستند و همسرش مي گويد : اي مرد،

روا باشد كه تو سبوي پر از زر پيدا كني و آن را بگذاري ، و ما در فقرو تنگدستي باشيم ؟

مرد فقير گفت : من اميدوارم كه روزيمان را خدا از آسمان نازل كند . كه ناگهان مرد يهودي سر سبو را باز كرد و خمره را سرازير كرد . مرد فقير ديد از بالا صدا مي آيد ، سرش را بلند كرد ديد از روزنه خانه اش زر و طلا مي ريزد . صدا زد : زن ، ببين از آسمان طلا و زر مي بارد . سريع ، شروع كرد به صلوات گفتن و جمع كردن زرها . يهودي ديد كه از سبو سرو صداي زر مي آيد آن را برگرداند دوباره ديد كه همان مارو عقرب هاست . دوباره سر خمره را پايين كرد و بقيه اش را به خانه فقير ريخت . يهودي فهميد كه اين سري از اسرار غيبي است . به ذهنش آمد كه اين قضيه مثل همان قضيه زمان حضرت موسي است كه آب نيل براي قطبي ها خون بود و براي سبطي ها آب . در همان لحظه ، مرد فقير را بالاي بام دعوت كرد و به دست او مسلمان شد و از بركت صلوات بر محمد و آل محمد هم فقير ، ثروتمند شد و هم يهودي سعادت پيدا كرد مسلمان شود .        ذكر يك صلوات چه مي كند و ما غافليم...   

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٦ ] [ ٥:٠۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


سايتها

http://www.cthq.ir/default2.asp

عنوان:

مركز ترجمه قرآن كريم ايران

موضوع:

مراكز فرهنگي

توصيف:

مركز ترجمه قرآن كريم ايران

http://www.shiasearch.com

عنوان:

جستجو گر سايتهاي شيعي شياسرچ

موضوع:

جستجو گر

توصيف:

جستجوگر و دايركتوري سايتهاي شيعي به صورت موضوعي و الفبايي

http://www.khamenei.ir/

عنوان:

آیت الله خامنه ای

موضوع:

مراجع تقلید

توصيف:

دربردارنده اطلاعات جامع و کامل پیرامون شخصیت مقام معظم رهبری و فعالیت های ایشان به همراه مطالب مرتبط دیگر

www.masoumeh.com

عنوان:

آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س)

موضوع:

اماکن مذهبی

توصيف:

درباره حضرت معصومه، زيارت نامه، كرامات حضرت، ستارگان حرم، توليت حرم، موزه، موقوفات، صوت، تصوير و...

www.sistani.org

عنوان:

پايگاه اطلاع رسانى دفتر آيت الله العظمى سيستانى

موضوع:

مراجع تقلید

توصيف:

زندگى نامه، تأليفات، توضيح المسائل، مناسك حج، استفتائات، مراكز و مؤسسات، خدمات اجتماعي، دفتر مرجعيت، و...

http://www.al-shia.com/html/far/books/akhlaqh/mabadi/index.htm

عنوان:

مبادى اخلاق در قرآن كريم

موضوع:

قرآن كريم

توصيف:

مبادى اخلاق در قرآن كريم آيت الله عبدالله جوادى آملى

www.wilayah.com

عنوان:

دفتر مقام معظم رهبرى

موضوع:

مقام معظم رهبرى

توصيف:

درباره پايگاه ـ کتابخانه ـ حديث ولايت ـ ديدگاه ها ـ اوقات شرعى ـ استفتائات ـ دروس فقهى ـ زندگى نامه

www.aqrazavi.org

عنوان:

آستان قدس رضوى

موضوع:

اماکن مذهبی

توصيف:

اماكن متبركه ـ پيشينه تاريخى حرم مطهر ـ ضريح جديد ـ نقشه راهنماى مركزى ـ سايتهاى مركز ـ نظر سنجى ـ اوقات شرعى ـ كرامات رضوى ـ دانستنيهاى آستان قدس رضوى و ...

www.montazar.net

عنوان:

شبكه امام مهدى منتظر

موضوع:

امام زمان (عجل الله تعالی فرجه

توصيف:

قرآن كريم ـ امام مهدى (عج) ـ احكام و مراجع ـ مناجات ـ شيعه و تشيع ـ نقش ما ـ دفتر ميهمان ـ صفحات شخصى ـ كتابخانه ـ منتظر ـ پرسش و پاسخ ـ كودك و نوجوان ـ

http://www.balaghah.net

عنوان:

پايگاه تخصصى نهج البلاغه

موضوع:

نهج البلاغه

توصيف:

متن نهج البلاغه ـ شرح خطبه ها ـ شرح نامه ها ـ شرح حكمت ها ـ شگفتيهاى نهج البلاغه ـ درسهايى از نهج البلاغه ـ تفاسير و شروح نهج البلاغه ـ مقالات ـ كتابخانه ـ مترجمين نهج البلاغه و...

http://quran.al-shia.com/

عنوان:

پايگاه تخصصى قرآن كريم

موضوع:

قرآن كريم

توصيف:

متن قرآن ـ ترجمه قرآن ـ جستجو قرآن ـ ادبيات قرآن ـ داستانهاى قرآن ـ مراكز قرآنى ـ ادعيه قرآنى ـ حافظان قرآن ـ روش حفظ ـ فقه قرآن و...

www.cthq.ir

عنوان:

مركز ترجمه قرآن به زبانهاى خارجى

موضوع:

ترجمه قرآن به زبانهاى خارجى

توصيف:

درباره مركز، اخبار، محصولات مركز، جستجو، معرفى سايتهاى قرآنى و...

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٦ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


شقُّ القمر

   ابو جهل از جهاتي نسبت به كفار رياست داشت و برنامه هاي ضد ديني آنها را كارگرداني مي كرد . يك روز به كفار گفت : " اين مرد ( پيامبر اكرم ) مردي جادوگر و ساحر مي باشد و تا امروز هر چه كرده جادو بوده است بيائيد از او كار خارق العاده اي بخواهيم كه در آسمانها انجام دهد زيرا سحر در زمين اثر مي كند و در آسمان بي اثر است ".

كفار قرار گذاشتند به پيغمبر اسلام پيشنهاد كنند تا ماه را در آسمان دو نيم كند . اتفاقا آن شب ، چهاردهم ذي الحجه و ماه كامل بود . ابو جهل خواهش خود را به نمايندگي از مردم اعلام كرد . پيغمبر اسلام بعد از خواندن نماز ، دست بر دعا برداشت . سپس به ماه اشاره فرموده و ماه دو نيم شد ،‌ و پس از لحظه اي دوباره به هم متصل گرديد . ابوجهل با ديدن اين منظره دگر بار فرياد زد :" جادو ..." و با جمعي از كفار فرار كردند ليكن عده اي اسلام آوردند . رسول اكرم همه را صدا زده و دور خود جمع نمودند و فرمودند :" اگر من در شما با سحر نفوذ كرده باشم ، اين منظره تنها به نظر شما چنين  مي آيد ، ولي اهل كاروانها كه در بيابانها هستند ماه را به طور عادي مي بينند . براي اينكه صدق كلام مرا بفهميد بهتر است به دروازه مكه برويد و منتظر آمدن كاروان باشيد ، اگر آنها هم ماه را ديده بودند قطعا عمل من سحر نبوده است "‌.

كلام پيغمبر در دل آنها اثر كرد همه به كنار دروازه آمدند و هنگامي كه اولين كاروان رسيد بدون حرفي بزنند كاروانيان به سخن شروع كرده و با تعجب پرسيدند :

" آيا شما هم ماه را ديديد كه دو نيم شد...؟"

بدبختانه باز هم كلام حق در دل ابوجهل و دوستانش اثر نكرد و مشرف به اسلام نگرديدند . خداوند از اين واقعه در قرآن مجيد چنين ياد كرده است :

« اِقترَبتِ السّاعة وَ انشَقُ القَمَر وَ اِنْ يَرَوْا آيَهً يَعرَضُوا وَ يَقولوٌا سِحْرٌ مُستمِرُّ » 

« يعني ساعت نزديك گرديد و ماه دو نيم شد و اگر كفار معجزه اي ببينند روي بر مي گردانند و مي گويند : اين جادو ئي است مثل هميشه ...»                سوره قمر\ آيه 1 .             نظر یادت نره

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٥ ] [ ٩:٢۱ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


عذاب زنان گنهكار

  وقتي كه پيامبر اسلام به معراج رفتند نمونه اي از گناهان زنان را ديدند كه بد نيست با هم بخوانيم

  و عبرت بگيريم .

« آنگاه زناني را ديدم كه بر موي سر آويخته بودند و مغزشان مي جوشيد . و زناني كه به زبان آويزان شده بودند و حميم جهنم رادر حلق آنان مي ريختند . و زناني كه بر پستان آويخته بودند . و زناني كه گوشت بدن خود را مي خوردند و جايگاهشان در آتش بود . و زناني كه در ميان آتش به پاها آويزان بودند . و زناني كه پاهايشان را به دست هايشان بسته بودند و مارها و عقرب بر آنان مسلط بودند . و بعضي از زنان كه كورو كرولال بودند و در تابوت آتش قرار داشتند و مغز سرشان از دماغ آنها بيرون مي آمد و بدنشان از خوره و پيسي پاره پاره مي شد . و زني را ديدم كه بر پاها آويخته بودند و گوشت بدنش را با قيچي هاي آتشين مي بريدند . و زني را ديدم كه صورت و دست هايش را مي سوزاندند و او روده هاي خود را مي خورد . و زني را ديدم كه سرش مانند سر خوك و بدنش بدن خر بود و بر هزار هزار نوع عذاب بود . و زني را ديدم كه صورتش همچون صورت سگ بود و آتش در او داخل مي كردند و از دهانش بيرون مي آمد و ملائكه با گرزهاي آتشين بر او مي زدند » .

پـس رسول گـرامي اسـلام به هنـگام نقـل ايـن وقايـع به شـدت گـريسـت . فاطـمه زهـرا فرمـود :" يـا رسـول الله ! خبر بده مرا از عمل و سيرت آنان كه چه بوده كه به اين عذاب ها دچار شدند . "

فرمود :« اما آن زني كه به موي خود آويزان بود ، زني بود كه موي خود رااز مردان نمي پوشانيد .

آنرا كه به زبان آويخته بودند كسي كه به زبان شوهر خويش را مي آزرد . و زناني كه به پستان آويخته بودند زناني مي باشند كه در امور جنسي از شوهر خود تمكين نمي كردند . و آنكه گوشت بدن خود را مي خورد ، براي نامحرم خود را زينت و آرايش و معطر مي كرد . و آنكه به پاها آويخته بودند ، از خانه شوهر بي اجازه بيرون مي رفت . و آنكه پاهايش به دستهايش بسته بودند ، جامه هاي خود را پاك نمي كردند و غسل حيض و جنابت نمي نمودند و بدنش رااز نجاسات طاهر نمي كرد و نماز را سبك مي شمرد . و آنكه كوروكرولال در ميان تابوت آتشين بود از زنا فرزنددار مي شد و به گردن شوهر خود مي نهاد . و آنكه گوشت بدنش را قيچي مي كردند خود را به مردان مي نمود تا به او رغبت كنند . و آنكه صورت و بدنش را مي سوزاندند و روده هايش را مي خورد ، زني بود كه مرد و زن را به حرام به هم مي رساند . و آنكه سرش سر خوك و بدنش بدن خر بود ، سخن چين و دروغگو بود .

آنگاه حضرت رسول فرمود : « واي بر زني كه شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زني كه شوهر خود را راضي دارد .»

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٤ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


فضيلت سحر

كلمه سحر در فرهنگ لغات به معناي وقت آخر شب و زمان پيش از صبح و طلوع فجر آمده است.

اهميت ساعات سحر و صبح در حدي است كه خداوند متعال بدان سوگند ياد مي كند.

( والصبح اذا اسفر )

( سوگند به صبح وقتي كه آشكار گردد. )           سوره مدثر / آيه 34

(والصبح اذا تنفس )

( سوگند به صبح در آن هنگام كه تنفس مي كشد. )           سوره تكوير/ آيه 18

در ميان ساعات شيانه روز زيباترين و بهترين موقع براي برقراي ارتباط باپروردگار و گرفتن فيض ، وقت سحر است .

وقت سحر ، وقت بسيار مباركي است ، وقت تهجد و عبادت است ، وقت انس گرفتن با محبوب حقيقي در خلوت شب است ، وقتي است كه ائمه اهل بيت همواره مردم را به بيداري و تهجد در آن ترغيب مي كردند ، وقتي است كه علماي بزرگ ما و صالحان روزگار هميشه در آن وقت بيداربودند و اين عبارت را ما در حالات بساري از آنها ( كه علامت موفقيت و نشانه سعادت است ) مي بينيم ( ما طلع الفجر و هو نائم ) يعني هرگز اتفاق نيفتاد كه فجر طلوع كند و او خواب باشد . آنان در اين لحظات نوراني درپيشگاه حق تعالي با يك دنيا اخلاص و خضوع ، به خواندن نماز و تلاوت قرآن و استغفار مي پرداختند و حل مشكلات و برآورده شدن حوائج خود را در اين ساعت از خداوند مي خواستند و به همه مقصودشان مي رسيدند .

 

 

 

 

 

[ ۱۳۸٥/۱۱/۳ ] [ ۱:۳۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


هشدار كاشف الغطاء (ره) به فرزندش در مورد نماز شب

در حالات آيت الله كاشف الغطاء‌آمده كه در يكي از شبها براي تهجد برخاست . فرزند جوانش را از خواب بيدار كرد و فرمود :" برخيز به حرم مطهر مشرف شده و آنجا نماز بخوانيم " فرزند جوان كه برخاستن از خواب در آن ساعت برايش دشوار بود در مقام اعتذار برآمد و گفت :" من اكنون مهيا نيستم ، شما منتظر نباشيد ، بعد مشرف مي شوم " .    فرمود :" نه ، من اينجا ايستاده ام ، برخيز ،مهيا شو كه با هم برويم "

آقا زاده به ناچار از جا برخاست و وضو ساخت و با هم به راه افتادند . كنار در صحن مطهر كه رسيدند آنجا مرد فقيري را ديدند نشسته و گدايي ميكند . آن عالم بزرگوار ايستاد و رو به فرزندش فرمود : " اين شخص در اين وقت شب براي چه اينجا نشسته است ؟ "‌      گفت :" براي تكدي از مردم "

فرمود :" آيا چه مقدار پول ممكن است از طرف رهگذاران عايد او گردد " .     

گفت :" شايد حدود يك تومان ( به پول آن زمان )" .

فرمود :" درست فكر كن ببين اين آدم براي يك مبلغ بسيار اندك كم ارزش دنيا آن هم محتمل ، در اين وقت شب از خواب و آسايش خود دست برداشته و آمده در اين گوشه نشسته و دست تذلل بسوي مردم دراز كرده است . آيا تو به اندازه اين شخص اعتمادبه وعده هاي خدا درباره شب خيزان و متهجدان نداري و فرموده است :      " فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين ..."

گفته اند آن فرزند جوان از شنيدن اين گفتار از آن دل زنده و بيدار ، آنچنان تكان خورد و تنبه يافت كه تا آخر عمر از شرف سعادت بيداري آخر شب برخوردار بود و نماز شبش ترك نشد . 

[ ۱۳۸٥/۱۱/٢ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]


نماز شب

نماز شب باعث استجابت دعا ، بهبودي جسم ، و زيبا شدن  صورت مي گردد

خواهر و برادرم ، دنيا مي خواهي نماز شب بخوان ، آخرت مي خواهي نماز شب بخوان      التماس دعا     ياعلي

[ ۱۳۸٥/۱۱/۱ ] [ ٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ ‍* محبوبه زمانی بابگهری * ] [ نظرات () ]